Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kúpeľnej ulici č. 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
8. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 10362/3 na Bernolákovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 4803/4 na Čerešňovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj nebytového priestoru na Lermontovovej ulici č. 9
11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici parc. č. 3751/5
12. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 140/2010 v znení uznesenia č. 25/2011, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru – CO krytu na Sokolskej ulici č. 8
13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2012
14. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 79175/186349 na pozemku  parc. č. 132/2
15. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Pražskej ulici č. 39
16. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 21
17. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Panskej ulici č. 7
18. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Grösslingovej ulici č. 25
19. Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávky z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Grösslingovej ul. č. 52
20. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Kopčianskej ulici č. 86
21. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Kopčianskej ulici č. 88
22. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Štúrovej ulici č. 6
23. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Gajovej ulici č. 7
24. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 10
25. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru 2013
26. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
27. Informácia o zmenách v spoločnosti Staromestská, a.s. (bývalý SNP Invest a.s.)
28. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
29. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
30. Rôzne
31. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
32. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto