Program

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi

3. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry

6. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc.  č. 4289/16

7. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

8. Návrh na nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“, parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7674/7 na Čajkovského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3718/7 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 28

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č. 7

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7

19. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8

20. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 10

21. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3

22. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17

23. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012

24. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre divadla, literatúry a vzdelávania za rok 2011

25. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

26. Rôzne

26/A. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 31

26/B. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

28. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto