Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
3. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4  na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 636/6 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7347/5 na Jelenej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3783/7 na Podhorského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3783/8 na Podhorského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3751/12 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 28
11. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19
12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21
13. Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č. 7
14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13
15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34
16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7
17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8
18. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 10
19. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná 5 v Bratislave
20. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2012/2013
21. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012
22. Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013
23. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s.
24. Návrh na zmenu názvu časti Kuzmányho ulice na Botevovu ulicu
25. Informácia o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka
26. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
27. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
28. Rôzne
29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
30. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto