Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o pešej zóne
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa zrušuje Školská jedáleň pri MŠ Medená 24 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň pri MŠ Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení
5. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta v budove ZŠ Mudroňova č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú umeleckú školu v budove ZŠ Mudroňova č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú umeleckú školu v budove ZŠ Vazovova č. 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Návrh na predaj nebytového priestoru na Obchodnej ulici č. 33b
9. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry
11. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012
12. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 141 Občianskeho zákonníka k nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí č. 11 v Bratislave
13. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1.mája 2013
14. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
15. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto