Program

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (daň z nehnuteľností)
6. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (parkovanie)
7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2013 z .....2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
8. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry a životného prostredia
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
12. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa  
13. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2401/14 na Bartókovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej ulici č. 74
16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie č. 9
17. Návrh na predaj pozemku pod rodinným domom na  Kapitulskej č.7, parc. č. 363/1
18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. č. 2631/3
19. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na Ventúrskej ulici č. 9 v Bratislave
20. Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. č. 7249/1 s cieľom výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského ulici v Bratislave
21. Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správy majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
22. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
23. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
24. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2011 z 15. februára 2011 o nájme bytov
25. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 90/2006
26. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2013
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2013
28. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
29. Rôzne
30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto