Program

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Informácia o predložení žiadosti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy s návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2013
5. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
7. Návrh na nájom nebytového priestoru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábr. č. 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa  
8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Lovinského č. 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na nájom časti nebytového priestoru - garáže na Paulínyho č. 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici č. 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
12. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č. 11 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnosti Medená č. 35 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
15. Návrh na vyňatie sobôt 4.1.2014, 19.4.2014, 5.7.2014, 30.8.2014, 1.11.2014, 22.11.2014, 27.12.2014 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady
16. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
17. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 1.9.2013
18. Informácia č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka
19. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s.
20. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Hollého 9 v Bratislave
21. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave
22. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012
23. Návrh základných pravidiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií v zeleni na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
24. Rôzne
25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
26. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto