Program

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 o voľných pouličných aktivitách
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o ochrane nefajčiarov
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č......Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013
8. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2013/2014
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Návrh na predaj podielu na pozemku parc.č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 ako prípad hodný osobitného zreteľa
12. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21
14. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábr. č. 9
15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Hollého ulici č. 13
16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Štúrovej ulici č. 6
17. Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc. č. 3762/64 a priľahlého pozemku - záhrady parc. č. 3762/25
18. Návrh na  zrušenie uznesenia č. 77/2012 o nájme pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488
19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ... 2013 (parkovanie)
21. Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
22. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2013/2014
23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry a oblasť pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
25. Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
26. Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2013
27. Návrh zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.
28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2013
29. Rôzne
30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto