Program

1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2014-2018
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o nájme bytov
3. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016
5. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
6. Návrh na trvalé upustenie pod vymáhania nevymožiteľných  pohľadávok v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
7. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
8. Návrh na predaj majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS PARK, a. s. – 1 ks akcie väčšinovému akcionárovi ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Návrh na predaj podielu na pozemku parc. č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 ako prípad hodný osobitného zreteľa
12. Návrh na nájom nebytového priestoru - garáže na Fraňa Kráľa 21 ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
15. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21
17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Hollého ulici č. 13
18. Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc. č. 3762/64 a priľahlého pozemku - záhrady parc. č. 3762/25
19. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej ul. č. 14 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaž formou výberu víťaza elektronickou aukciou
20. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
21. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.
22. Návrh na schválenie Zmluvy o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.
23. Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov
24. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2014
25. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014
26. Rôzne
27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
28. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto