Program

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o ochrane nefajčiarov
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Timravinej ulici, parc. č. 3024/8
6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
7. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
10. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
11. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova za rok 2012
12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
13. Návrh na doplnenie plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014
14. Rôzne
15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
16. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto