Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - schválený

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – protest prokurátora - schválený

4. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

6. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. .../2010 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - stiahnutý

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov - schválený

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

10. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2010 - schválený

11. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010 - schválený

15. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - schválený

16. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

16/A. Návrh na obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice na námestí SNP - schválený

17. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2185/22 na Údolnej ulici - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

18. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2342/2 na Ľubinskej ulici - schválený

19. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2330/17 v Slávičom údolí - schválený

20. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1975/8 na ulici Pod vinicami - stiahnutý

21. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7731/3 na Námestí 1. mája - schválený

22. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na Stráni - schválený

23. Návrh na nájom nebytového priestoru – CO kryt na Sokolskej ulici 8 - schválený

24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23 - schválený

25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Križkova 6 - schválený

27. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29 - schválený

28. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/24 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

29. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4289/27 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

30. Návrh na predaj pozemku na ulici Búdková parc. č. 4290/22 - schválený

31. Návrh na predaj pozemkov na ulici Landererova parc. č. 9134/2, 9134/10 - schválený

32. Návrh podmienok nájmu pozemkov pod garážami - schválený

33. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2631/6 na Bradlianskej ulici - schválený

34. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3673/3, 3673/4, 3673/5, 3673/6 na ulici Fraňa Kráľa - schválený

35. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 7347/3 a 7347/15 na ulici Jelenia - schválený

36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo: 7985/4, 7985/5, 7985/6, 7985/7, 7985/8, 7985/9, 7985/10, 7985/11, 7985/15, 7985/16, 7985/17, 7985/18, 7985/19, 7985/20, 7985/21, 7985/22, 7985/24, 7985/30 na Mýtnej ulici - schválený

37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 8641/8 na Rajskej ulici - schválený

38. Návrh na predaj pozemku pod "skladom s predajom" parcely registra "C" číslo 3096/9 na Mišíkovej ulici - schválený

39. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore v dome na ulici Fraňa Kráľa 21, súpisné číslo 100979 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra "C" číslo 3681/2, 3681/13, 3681/14, 3681/4 - schválený

40. Návrh na predaj garáži na ulici Bezručová 8 /č. NP 1,2,3/ - schválený

41. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky III, rok 2009 - schválený

42. Návrh na zriadenie Kontaktného centra pre ľudí s osobitnými potrebami - stiahnutý

43. Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2009 - schválený

44. Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

45. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 119/2010 z 8. júna 2010 - schválený

46. Rôzne

46/A. Návrh dodatku č.1 Zriaďovacej listiny Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava­ Staré Mesto - schválený

46/B. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto k 14.septembru 2010 - schválený

46/C. Návrh na predĺženie doby nájmu stavby garáže, súpisné číslo 7362 a pozemku parcely registra "C" číslo 9036/2 na Továrenskej ulici - schválený

46/D. Návrh na odzverenie majetku - domovej nehnuteľnosti na Ul.Somolického č.2 v Bratislave súp.č. 821, pozemok parc.č. 3417 a parc č. 3418/1, LV č.4035 - schválený

47. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

48. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Videozáznam: