Program

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o pešej zóne
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o zachovaní vlastníctva majetku
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach
5. Návrh na schválenie výnimky zo všeobecne záväzného nariadenia č. .../2014 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre stavbu: Nosný systém MHD 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. od združenia Nosný systém MHD - Starý Most z dôvodu verejného záujmu
6. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 21846/4 na ulici Malý trh ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 86/2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru - CO krytu na Krížnej ulici č. 9
11. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
14. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
15. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina, z titulu vykonanej rekonštrukcie a neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského
16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAKU s. r. o. zo Zmluvy č. 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009
17. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009
18. Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
19. Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto
20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 60/2010 na predaj 100 % akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s.
21. Rôzne
22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto