Program

1. Návrh na udelenie Čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej zóne
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014  ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014  o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
8. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Okánikova 1 – 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová č. 48 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na nájom časti komunikácií – chodníkov pod telefónnymi kabínami ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Zámer modernizácie kotolní na vybraných základných školách a vyhlásenie obchodných  verejných súťaží o najvhodnejšie  návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola, Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
12. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
13. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy viažucich sa k priestorom ZŠ Jesenského a Liga pasáže
14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry a životného prostredia
18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
19. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od  15.3.2014
21. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto