Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 4496 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
3. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 768 na Škarniclovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1
5. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť životného prostredia
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
12. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
13. Rôzne
14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto