Program

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č......Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ....2014
3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1723/14 na ulici Kráľovské údolie ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a pozemku vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho ako prípadu hodného osobitného zreteľa
5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej č.14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1
8. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Šulekovej ulici, parc. č. 2763/5
9. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Šulekovej ulici, parc. č. 2763/6
10. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
11. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
12. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
15. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 2014 - 2018
16. Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave
17. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2014
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2014
19. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
20. Rôzne
21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
22. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto