Program

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto
3. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 8981 na Gajovej č. 13  ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. Návrh na predaj podielu na pozemkoch  parc. č. 3023/2 a 3024/16 vo dvore na Timravinej ulici  ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Klemensova č. 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 636/5
9. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 636/6
10. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 636/7
11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 631/12
12. Návrh na predaj pozemkov pod garážami na  Beblavého ulici, parc.č. 637/11, 637/12
13. Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Beblavého ulici, parc. č. 631/10 a parc. č. 631/11
14. Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Beblavého ulici, parc.č. 629/6 a parc.č. 631/13
15. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2014
16. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť životného prostredia
20. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa 992/12 v Bratislave
21. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Mariána Dobríka zo Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26.04.2010 a Zmluvy č. 130/2010 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.04.2010 týkajúcich sa nehnuteľnosti na ulici Vazovova 7
22. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Andreja Dúbravského zo Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26.04.2010 a Zmluvy č. 178/2010 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.04.2010 týkajúcich sa nehnuteľnosti na ulici Tabaková 4
23. Návrh na čiastočné odpustenie dlhu za užívanie bytu č. 113 nachádzajúceho sa na 11. posch. v bytovom dome na ul. Kopčianska č. 86 v Bratislave
24. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre stavbu polyfunkčných objektov Twin City A2 a A3 a hlavnej infraštruktúry v území zóny Chalupkova pre Twin City, a.s. z dôvodu verejného záujmu
25. Návrh Zásad poskytovania Karty Staromešťana
26. Návrh Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu
zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
27. Návrh Dodatku č. 2  Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
28. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v
Bratislave
29. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
30. Informácia – Doplnenie objektov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Celomestského zoznamu pamätihodností
31. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013
32. Rôzne
33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
34. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto