Program

1. Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, odpočet za jednotlivé oddelenia miestneho úradu vo volebnom období 2010 - 2014

2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3762/57 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A ako prípad hodný osobitného zreteľa

4. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej ako prípad hodný osobitného zreteľa

5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 4224 na Nekrasovovej ulici  ako prípad hodný osobitného zreteľa

6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského ako prípad hodný osobitného zreteľa

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 29 ako prípad hodný osobitného zreteľa

8. Správa  o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014

9. Informácia o projekte obnovy Prügerky – Staromestskej záhrady

10. Informácia o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

11. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 33 b

12. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na  Majakovského č. 13, parc. č. 2830/25

13. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Jelenej č. 14, parc. č. 7347/5

14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/1

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/3

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/4

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/5

18. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2014/2015

19. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014

20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry

21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva

22. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu z dôvodu verejného záujmu

23. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvislosti s realizáciou obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

24. Návrh na vyňatie sobôt 3.1.2015, 4.4.2015, 2.5.2015, 9.5.2015, 29.8.2015, 31.10.2015, 28.11.2015, 26.12.2015 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady

25. Návrh na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - Ceny richtára Jakuba pánovi Milošovi Bobockému

26. Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2014

27. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova ul. č. 6 za rok 2013

28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2014

29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2015

30. Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2014/2015

31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

32. Rôzne

33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

34. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto