Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2009 - schválený

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

5. Návrh na zmenu uznesenia č. 66/2009 ( pozemky Búdková cesta, Na Stráni ) - schválený

6. Návrh na zmenu uznesenia č. 62/2009 ( Matica Slovenská ) - schválený

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunajská 18- Grösslingová 23 - schválený

8. Návrh na predaj 100 % obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I. spol. s r. o. - schválený

9. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Továrenská 9 - schválený

Videozáznam:

10. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vysoká 10 - schválený

11. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Tabaková 6 - schválený

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 39 - stiahnutý

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Medená 33 - schválený

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29. augusta 15 - schválený

Videozáznam:

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunajská 2 - schválený

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 37, 44, 46 ) - schválený

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 49 ) - schválený

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 47 ) - schválený

19. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 ( NP č. 48, 50 ) - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Videozáznam:

20. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Šancová 82 - schválený

21. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie 9 - schválený

22. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Hollého 13 - schválený

23. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 25 - schválený

24. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Krížna 7 - schválený

Videozáznam:

25. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Krížna 38 - schválený

26. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska 24 - schválený

27. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Heydukova 25 - stiahnutý

28. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Gorkého 8 - schválený

29. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Gorkého 6 - schválený

Videozáznam:

30. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Nám. SNP 17 - schválený

31. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 9 - schválený

Videozáznam:

32. Návrh na predaj garáže a pozemku na ulici Dunajská 28 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

33. Návrh na predaj pozemku na ulici Moskovská - schválený

34. Návrh na predaj pozemku na ulici Novosvetská - stiahnutý

Videozáznam:

35. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Panenská 30 - schválený

35/D. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra “C“ číslo 8486/2 a 8486/3 na ulici Hollého - schválený

36. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 3653/3 a 3653/11 na ulici Boženy Němcovej - schválený

37. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 2608/12 na Červeňovej ulici - schválený

Videozáznam:

38. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 4797/8 na Kubániho ulici - schválený

39. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ č. 3021/3 na Novosvetskej ulici - schválený

40. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 4840/39. 4840/41, 4840/42 na ulici Prokopa Veľkého - schválený

41. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4560 a 4561 na ulici Šafránová - schválený

Videozáznam:

42. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 2491/12 na ulici Drotárska cesta - schválený

43. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3718/8 na Sokolskej ulici - schválený

44. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3768/3 na ulici Na Kalvárii - schválený

Videozáznam:

45. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 7347/4 a 7347/6 na ulici Jelenia - schválený

46. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 9053/19 na Továrenskej ulici - schválený

47. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra „C“ parcely č. 3024/18 a 3026/11 na ulici Timravina - schválený

48. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2010 - schválený

49. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

50. Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 - schválený

Videozáznam:

51. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na II. polrok 2010 - schválený

52. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - časti IV. a V. - schválený

53. Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 - 2010 - schválený

54. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014 - schválený

55. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 91/2007 zo 16.10.2007 - schválený

Videozáznam:

56. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 61/2010 z 20. 4. 2010 - schválený

57. Rôzne

Videozáznam:

35/A. Návrh na predaj pozemku na ulici Landererova - schválený

35/B. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná 23 - schválený

35/C. Návrh na predaj nebytového priestoru dome na ulici Križkova 6 - schválený

57/A. Návrh na zmenu uznesenia č. 68/2009 - schválený

57/B Návrh na doplnenie nákresu vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2010 o pešej zóne - schválený

58. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

59. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto