Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. …/2010, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2009 o pešej zóne - schválený

2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009 v mestskom bloku č. 18/7 - schválený

3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava Staré Mesto na rok 2010 - schválený

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

5. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a rok 2009 - schválený

6. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009 - schválený

7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2009 – 2010 - schválený

8. Návrh akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 - schválený

9. Návrh Smernice o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme - schválený

10. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Cintorínska 19 - schválený

11. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Františkánskom námestí 7, súp.č. 412 podielu na pozemku parc.č.22 - schválený

12. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7, súp.č. 4066 a podielu na pozemkoch parc.č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 - stiahnutý

13. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38, súp.č. 4092 a podielu na pozemku parc.č.10239,10243,10245 - schválený

14. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Leškova 2, súp.č. 3014 a podielu na pozemku parc.č.7964 - schválený

15. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Námestí SNP 17, súp.č. 476 a podielu na pozemkoch parc.č. 8882/1 a 8882/5 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

16. Návrh na predaj nebytových priestorov a bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7, súp.č. 544 a podielu na pozemku parc.č.8408 - schválený

17. Návrh na predaj nebytového priestoru č.901 v bytovom dome na ulici Štefánikova 33, súp.č. 890 a podielu na pozemkoch parc.č.3478 a č.3479 - schválený

18. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v bytovom dome na ulici Štefánikova 33, súp.č. 890 a podielu na pozemkoch parc.č.3478 a č.3479 - schválený

19. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Obchodná 9, súp.č. 545 a podielu na pozemku parc.č.8405 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8, súp.č. 102863 a podielu na pozemku parc.č. 8622/3 - stiahnutý

21. Návrh na zmenu uznesenia č.140/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým bol schválený predaj pozemkov pod dvojgarážou parc.č. 3163/2, 3163/3 na ulici Palisády 43 - schválený

22. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 2983/13 na ulici Vlčkova - schválený

23. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 3751/8 na ulici Za Sokolovňou - schválený

Videozáznam:

24. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc.č. 3751/13 na ulici Za Sokolovňou - schválený

25. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parc.č. 2491/18,19,20,21,22,23,24,25 na ulici Drotárska cesta - schválený

26. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parc.č. 4548/11,4436/7,9,10,11,12,13,14,15.16,17,19,20 na ulici Drotárska cesta - schválený

27. Návrh na predaj pozemku parc.č. 767/4 na ulici Škarniclova - stiahnutý

28. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc.č. 4560 a parc.č. 4561 na ulici Šafránová - stiahnutý

29. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom - stiahnutý

30. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Flöglova stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8 priamym predajom - stiahnutý

31. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Grösslingová stavba súp. č. 6195 a pozemok parc. č. 8988/7 priamym predajom - stiahnutý

32. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Továrenská stavba súp. č. 7362 a pozemok parc. č. 9036/2 priamym predajom - stiahnutý

33. Návrh na prenájom nebytových priestorov spoločnosti TERMMING, a. s. - schválený

34. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru – Blumentálska - schválený

35. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru – Šancová - schválený

Videozáznam:

36. Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru - Zelená 1 - schválený

37. Informácia o organizácií samosprávy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k 20. aprílu 2010 - schválený

38. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Nám. SNP 23 - schválený

39. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Lužická 7 - schválený

Videozáznam:

40. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Lužická 7 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

41. Návrh na odpustenie dlhu – nebytový priestor Špitálska 57 - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

42. Návrh na vzájomné vysporiadanie záväzkov a pohľadávok medzi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a obchodnou spoločnosťou TERMMING, a.s. - schválený

43. Návrh na zrušenie účasti mestskej časti v záujmovom združení TURISTIKA BEZ HRANÍC - schválený

44. Správa mandátovej komisie, návrh zákonnej úpravy platu a odmeny starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

45. Správa mandátovej komisie, návrh zákonnej úpravy platu a odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

46. Rôzne

46/A. Návrh uznesenia na ukončenie zmluvnej spolupráce so spoločnosťou TV CENTRUM, s.r.o. - schválený

46/B. Návrh uznesenia k problematike nájomníkov bytov v reštituovaných domoch a vlastníkov takýchto domov - schválený

46/C. Návrh na prenájom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti na Žilinskej 1 v Bratislave - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

46/D. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č.14/2007 - schválený

Videozáznam:

46/E. Návrh na predaj 100% akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s. - schválený

46/F. Potreba regulácie chovu a držania domácich a hospodárskych zvierat na území mestskej časti - schválený

47. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

48. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto