Program

Schválenie programu zasadnutia

1. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009 - schválený

2. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok 24-2, 2009

nebol prerokovaný

3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok č. 27-1, 2009

nebol prerokovaný

4. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2007 – Stanovisko mestskej časti k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava rok 2006 v sektore č. 10a - schválený

5. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 95/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

6. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 96/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

7. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 97/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

8. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 99/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

9. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 100/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - schválený

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 98/2009 zo dňa 03.11.2009, ktorým bol schválený predaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7, súp.č. 544 a podielu na pozemku parc.č. 8408 - schválený

11. Rôzne

Videozáznam: