Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí

 

Zachranme-dedicstvo

 

28. 3. 2017 - Projekt obnovy Pistoriho paláca - renovácia okien a reštaurovanie okenných častí


V rámci projektu CLT01011 „Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, bola zrealizovaná aj časť - Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí, ako neoddeliteľnej súčasti celkovej obnovy fasád.  Práce boli ukončené 27. marca 2017, a to v zmysle zmluvy o dielo, podmienok verejného obstarávania a požiadaviek investora. V súčasnosti prebieha odstraňovanie drobných závad nebrániacich užívaniu, ktoré majú byť zrealizované do konca apríla 2017. Renováciu okien zrealizovala firma mazama s.r.o. pod odbornou gesciou reštaurátora akad.soch.Pavla Čambála , v celkovej  cene 302.616,00 EUR.
Zrealizovaním renovácie okien je ukončená celková obnova fasád a strechy paláca.
Celková obnova fasád, okien a strechy objektu je zhotovená vo vysokej stavebno-technickej kvalite a umelecko-remeselnej úrovni, so zámerom zachovania pôvodného vzhľadu významnej Národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

 

 DSCF1771

DSCF1776

DSCF1788

DSCF1799

DSCF1816

DSCF1831

DSCF1851

 

Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Začiatok realizácie projektu: 02 / 2015

Výška projektového grantu: 566 406 EUR

Ukončenie projektu: 04 / 2017


Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

vlnovka

                znak-BA-Stare-Mesto                 znak-SR                    logo-FM-EHP