Rozpočet MČ BASM na rok 2006 na dotácie - kultúra

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2006 na dotácie - na podporu projektov v oblasti kultúry vo výške 355. tis. Sk

 

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADO- VANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:

28.10.2005
107540/2005

ARLINES-akad.mal.V.Hulík
Istrijská 80
Bratislava
na vydanie katalógu k 10. výročiu galérie "Z" 60.000 Sk 60.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006

13.2.2006
10259/2006

RNDr.Albert Marenčin
PT Vydavateľstvo
Prístrojová technika, BA
vydanie knihy "Pozsony város" ulice a námestia Bratislavy 80.000 Sk 80.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006

9.3.2006
15989/2006

RNDr.Albert Marenčin-PT
Vydavateľstvo-prístroj.techn.
Fraňa Kráľa 33, BA
polygraf.náklady- tlač Juraj Hradský-Bratislavskí majstri kati 60.000 Sk 60.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006

20.3.2006
18271/2006

Mgr.art.Viera Masaryková
Slávičie údolie 45, BA

slávnostná premiéra dets. folk. súboru Studienka pri príležit. 20. výročia 50.000 Sk 10.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
27.3.2006
19946/2006
K 6, ZO
Kulíšková 19, BA
"RAVENA"-zviditeľniť začínajúcich autorov 20.000 Sk 10.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006

10.4.2006
23473/2006

LÚČ-vydavateľské družstvo
Špitálska 7, BA

polygrafické náklady na knižnú publikáciu "Dejiny Kost. sv. Alžbety" 50.000 Sk 50.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
4.4.2006
21886/2006
Združenie Devínska brána,OZ
Špitálska 57,BA
na propagáciu 50.000 Sk 20.000 Sk 75/2006 z 19.09.2006

12.6.2006
38989/2006

Jaga group,s.r.o.
Filmový klub Nostalgia
I.Karvaša 2, BA
na propagáciu a zapožičanie filmov 55.000 Sk 55.000 Sk 75/2006 z 19.09.2006

6.9.2006
56271/2006

PhDr.Želmíra Chrenková
Herko-Synak
Nábr.gen. Svobodu 20,BA
na propagačný materiál 10.000 Sk 10.000 Sk 75/2006 z 19.09.2006
spolu


355.000 Sk