Rozpočet MČ BASM na rok 2006 na dotácie - na sociálne účely

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2006 na dotácie - na sociálne účely

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:

10.10.2005 Betánia Bratislava,n.o.
Partizánska 6, BA
poskyt. soc. pomoci v rezid. zariadení a domácom prostredí AGC 400.000 Sk
DOS 200.000 Sk
120.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
21.12.2005 Charita Blumentál pri rimsko-
kat.úrade-Nové Mesto
Vazovova 8, BA

letný tábor pre deti na 7 dní

10.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
27.10.2004 Charita Blumentál pri rimsko-
kat.úrade-Nové Mesto
Vazovova 8, BA

aktivity klubu dôchodcov, pomoc starým, opusteným

25.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
26.1.2006 Bratis.katolícka charita
Heydukova 12, BA

opatrovanie starých a chorých v domácom pros.

510.000 Sk 30.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
6.2.2006 Okresná organizácia
Jednoty dôchodcov
Radlinského 51, BA

zdravotná, sociálna a kultúrna starostlivosť o dôchodcov

7.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
20.2.206 Klub dôch. Pokoj a dobro
Františkánska 2, BA

pomoc v núdzi

25.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
22.2.2006 Zväz diabetikov Slovenska
ZO,Nábr.L.Svobodu 28,BA

vzdelávanie, fyz. aktivity rekond. pobyty diabetikov

15.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
22.2.2006 Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska, ZO
Zochova 16/8, BA

pomoc nevidiacim a slabozrakým členom ZO pri prekonávaní problémov

15.000 Sk 10.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
9.3.2006 Zväz diabetikov Slovenska,ZO
Nábr.L.Svobodu 28, BA

organ. min. 2 zájazdov za účasti 4 zložiek Klubu dôch.

20.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
15.3.2006 Klub Venuše pri Lige
proti rakovine
Špitálska 21, BA

psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením prsníka

7.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
27.3.2006 Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom (SPOSA)
Lazaretská 3, BA

zmierňovanie dôsledkov zdrav. postih. s autizmom a ich rodín

20.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
30.3.2006 Rodinné centrum Prešporkovo
OZ
Zochova 16/11, BA

prevádzkovanie priestorov aktivity, hry na tvorivosť pre deti 0-3 roky

85.635 Sk 10.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
17.5.2006 Združ.zdravotne postih.občan.
v SR - ZO 2
Gaštanová 16, BA

na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím

6.000 Sk 5.000 Sk 52/2006 z 27.6.2006
spolu


550.000 Sk