Rozpočet MČ BASM na rok 2006 na dotácie - sociálna oblasť

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2006 na dotácie - na podporu projektov v oblasti sociálnej vo výške 550. tis. Sk

 

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:

9.11.2005 Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO
Gaštanová 19, Bratislava
na sociálnu rekondíciu členov s telesným a vnútorným postihnutím 10.000 Sk 5.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
1.8.2005 Združenie zdravotne
postihnutých VIKTORIA, ZO
Záhrebská 9, Bratislava
na sociálnu a humanitnú starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov 15.000 Sk 5.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
18.1.2006 Domov pre každého OZ
Stará Vajnorská 92, Bratislava
na pomoc soc. odkázaným občanom, vybudovanie denného stacionáru 150.000 Sk 100.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
1.12.2005 Katolícka jednota
pobočka Staré Mesto
Ferienčíkova 7, Bratislava
na aktivity a činnosť klubu 20.000 Sk 20.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
25.1.2006 Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO
Bratislava-Staré Mesto
Karadžičova 1, Bratislava
na zorganizovanie 46. ročníka Svetového dňa zdravotne postihnutých s medzináodnou účasťou 120.000 Sk 40.000 Sk
5/2006 z 21.2.2006
23.1.2006 Senoir klub - Kalvária
Na Kalvárii 10 Bratislava
na cielenú starostlivosť o seniorov a rozvoj aktivít seniorov 25.000 Sk 20.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
26.1.2006 Bratislavská katolícka
charita
Heydukova 12, Bratislava
na pomoc v hmotnej núdzi, poradenstvo, strava, hygiena, .... 380.000 Sk 90.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
26.1.2006 Bratislavská katolícka
charita
Heydukova 12, Bratislava
na činnosť Senior klubu pri Bratislavskej katolíckej charite 20.000 Sk 20.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
30.1.2006 Klub kresťanských seniorov
Slovenska, ZO
Žabotova 2, Bratislava
na kultúrno-spoločenské podujatia a oslavy životných jubileí 25.000 Sk 20.000 Sk 5/2006 z 21.2.2006
9.3.2006 Základná organ.nepočujúcich
Budatínska 59/a,BA
soc. - rehabil. projekt starostlivosti o nepočujúcich 20.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
14.3.2006 Lepší svet, N.O.
Švabinského 7, BA
Združenie zdravotnepostihnu.
realizácia aktivít mentálne postihnutých občanov 30.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006
7.2.2006 ZO 3, ZO
Jeseniova 51, BA
na soc. - rehabil. aktivity zamerané na zvládanie potrieb postihnutývh občanov 18.000_20.000 Sk 5.000 Sk 28/2006 25.apríla 2006