Sadzobník úhrad

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z.z.

1. čiernobiela kópia:
a) formátu A4 jednostranne 0,10 EUR
b) formátu A4 obojstranne 0,20 EUR
c) formátu A3 jednostranne 0,20 EUR
d) formátu A3 obojstranne 0,40 EUR

2. tlač z počítačovej tlačiarne:
a) formátu A4 čiernobiela kópia 0,10 EUR
b) formátu A3 čiernobiela kópia 0,20 EUR
c) formátu A4 farebná kópia 0,85 EUR
d) formátu A3 farebná kópia 1,80 EUR
e) scanovanie dokumentov 0,50 EUR/A4strana

3. technický nosič dát:
a) magnetofónová páska dĺžky 30 min. 2,50 EUR
b) disketa 3,5" 1,00 EUR
c) CD ROM 1,80 EUR

4. poštovné:
v súlade s Tarifou poštových služieb Slovenskej pošty, a. s.

5. Ak náklady, vrátane poštovného, nepresiahnu 3,00 EUR, písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou.

6. V prípade, ak odhadované náklady, vrátane poštovného, na sprístupnenie informácie zasielané poštou presahujú 3,00 EUR žiadateľovi bude informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.

7. Informácie budú sprístupnené bezplatne ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia sumárne 3,00 EUR

9. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti.

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne miestneho úradu,
b) bezhotovostným prevodom na účet IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6161,
c) poštovou poukážkou na účet IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6161.