Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - návrh p.Borguľa
Za Proti Zdržali sa
10 7 9
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - návrh p.Smreka
Za Proti Zdržali sa
25 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - o programe
Za Proti Zdržali sa
26 0 1
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.4 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
21 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. arch. Ján MACKOVIČ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: Mgr. Sven ŠOVČÍK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu
Za Proti Zdržali sa
21 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Nehlasovali: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Neprítomní: Ivan BÚTORA , Mgr. Ondrej DOSTÁL , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Sven ŠOVČÍK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2010-2014 - schválený

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - o tajnom hlasovaní
Za Proti Zdržali sa
4 14 10
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Ivan BÚTORA , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - voľba prísediacich
Za Proti Zdržali sa
18 2 11
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Ivan BÚTORA , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Súbory na stiahnutie

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - doplň. návrh
Za Proti Zdržali sa
25 1 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Viliam DENKO
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - doplň. návrh
Za Proti Zdržali sa
20 1 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Marek ŤAPÁK

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o pešej zóne - schválený

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - pozmeňovací návrh p. Smreka
Za Proti Zdržali sa
26 6 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
 
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - schvaľuje VZN
Za Proti Zdržali sa
30 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Príloha č.1 - Michalská Príloha č.1 - Michalská (PDF, 267,38 KB)
Príloha č.2 - Ventúrska Príloha č.2 - Ventúrska (PDF, 199,78 KB)
Príloha č.3 - Sedlárska Príloha č.3 - Sedlárska (PDF, 176,87 KB)
Príloha č.4 - Panská Príloha č.4 - Panská (PDF, 252,93 KB)

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 4/2007 z 27.3.2007 - schválený

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje VZN
Za Proti Zdržali sa
33 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadku pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2008 a 5/2007 - schválený

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje VZN
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 – 2012 - schválený

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - pozmeňovací návrh 1
Za Proti Zdržali sa
24 0 8
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Marek ŤAPÁK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - pozmeňovací návrh 2
Za Proti Zdržali sa
24 0 7
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , PhDr. Štefan HOLČÍK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - pozmeňovací návrh 3
Za Proti Zdržali sa
21 3 8
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - pozmeňovací návrh 4
Za Proti Zdržali sa
33 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

 

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - navrh rozpočtu ako celok
Za Proti Zdržali sa
27 0 6
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 7,5 KB)

8. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Pavel GUNDEL , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ

Súbory na stiahnutie

9. Návrh na odpredaj podielu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v spoločnosti BPS Park, a.s. - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

10. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8 súp. č. 102863 a podielu na pozemku parc. č. 8622/3 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

11. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7 súp. č. 4066 a podielu na pozemkoch parc. č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

12. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38 súp. č. 4092 a podielu na pozemku parc. č. 10239, 10243, 10245 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

13. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Leškova 2 súp. č. 3014 a podielu na pozemku parc. č. 7964 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

14. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29 stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2 - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 767/4 na ulici Škarniclova - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

16. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom - stiahnutý

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku - schválený

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

18. Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - a/schvaľuje b/vyhlasuje
Za Proti Zdržali sa
16 0 10
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2010 - schválený

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 0
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

20. Návrh predbežného rozpočtu rekonštrukčných prác Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca - schválený

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
18 0 10
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

21. Návrh na zmenu uznesenia č. 44/2004 v časti A. - schválený

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Uznesenie Uznesenie (PDF, 6,98 KB)

22. Návrh na zmenu uznesenia č. 152/2003 v časti A. bod 2 - schválený

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Pavel GUNDEL , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Uznesenie Uznesenie (PDF, 6,39 KB)

23. Návrh na zmenu uznesenia č. 30/2003 v časti A. - schválený

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - pozmeň. návrh 1
Za Proti Zdržali sa
18 4 6
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,58 KB)

24. Návrh Dodatku č. 1 Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov na ošatenie, úpravu zovňajšku účinkujúcim na občianskych obradov a občianskych slávnostiach - schválený

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 (PDF, 6,38 KB)

25. Návrh na dotvorenie pamätníka československej štátnosti na Vajanského nábreží - schválený

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - a/ schvaľuje ...
Za Proti Zdržali sa
24 0 3
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

26. Rôzne

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
16 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Pavel GUNDEL , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

26/B. Zámer na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - schvaľuje a žiada...
Za Proti Zdržali sa
24 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Príloha č. 1 Príloha č. 1 (PDF, 133,68 KB)
Príloha č. 3 Príloha č. 3 (PDF, 14,84 KB)

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
21 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , Ing. Martin BORGUĽA , Ivan BÚTORA , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc. , Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Súbory na stiahnutie

28. Nové interpelácie

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie