Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia
Za Proti Zdržali sa
26 0 1
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Dušan FRANCŮ

Nehlasovali: Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach - protest prokurátora - schválený

Výsledok hlasovania č.2 - Uznesenie - A/vyhovuje B/schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 6/2007 a 10/2008 - schválený

Výsledok hlasovania č.3 - Uznesenie - schvaľuje zrušenie VZN
Za Proti Zdržali sa
34 0 0
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

3. Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02 - schválený

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
18 4 13
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Neprítomní: Jaroslav JEŽEK

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
27 2 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Viliam DENKO
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: Jaroslav JEŽEK

 

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
26 0 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Jaroslav JEŽEK

Súbory na stiahnutie

Schválené stanovisko Schválené stanovisko (PDF, 81,75 KB)

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie - A/ berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
36 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Jaroslav JEŽEK

 

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - B/ žiada prednostu
Za Proti Zdržali sa
36 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Jaroslav JEŽEK

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 5,96 KB)

5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
11 15 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , PhDr. Štefan HOLČÍK

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
8 7 21
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK

 

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
35 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK

 

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
36 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK

 

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - žiada prednostu
Za Proti Zdržali sa
33 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA

Súbory na stiahnutie

Schválené uznesenie Schválené uznesenie (PDF, 25,61 KB)

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
33 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Peter SCHMIDT

Nehlasovali: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

7/A Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
22 0 10
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Ing. Peter SCHMIDT
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
29 0 4
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

 

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
32 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 56,17 KB)

7/B Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
15 7 7
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Ing. Marián PROCHÁZKA , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
16 1 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ

Nehlasovali: Ing. Viliam DENKO , JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , MUDr. Marek ČAMBAL PhD. , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , RNDr. Peter SMREK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
10 9 13
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
14 9 9
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
30 0 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.

Nehlasovali: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

 

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
17 1 12
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ

Nehlasovali: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
18 0 11
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
  Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , Ing. Peter SCHMIDT , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
24 0 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
21 2 9
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 40,15 KB)

7/C Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží - schválený

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
8 10 12
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - pozmeňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
10 12 9
Ivan BÚTORA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
20 1 10
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Schválený materiál Schválený materiál (PDF, 42,31 KB)

7/D Návrh na zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - zrušuje
Za Proti Zdržali sa
31 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

7/E Návrh na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových priestorov v znení doplnkov - schválený

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie - zrušuje
Za Proti Zdržali sa
26 1 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
 

Nehlasovali: Ing. Marián PROCHÁZKA , RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

8. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
24 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Jaroslav JEŽEK , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Kamil PROCHÁZKA , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Ing. Jana ŠPANKOVÁ , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (ZIP, 12,77 MB)

9. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009 - schválený

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
28 0 0
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 80,98 KB)

10/A. Informácia o príprave návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014 - schválený

Výsledok hlasovania č.34 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
27 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   

Nehlasovali: Mgr. Ondrej DOSTÁL
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD. , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

10/B. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (návrh odmeny starostovi mestskej časti) - schválený

Výsledok hlasovania č.35 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
26 0 4
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Neprítomní: RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

10/C. Návrh odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.36 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
23 0 5
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Jaroslav JEŽEK
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

11/A Projekt EÚ - Operačný program Juhovýchodná Európa manažment nehnuteľností v mestách Juhovýchodnej Európy - návrh nezískal dostatočný počet hlasov

Výsledok hlasovania č.37 - Uznesenie - schvaľuje a ukladá
Za Proti Zdržali sa
6 10 10
Ing. Viliam DENKO
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , PhDr. Štefan HOLČÍK , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

11/B Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.38 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
25 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
  Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Pavel GUNDEL , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK

Súbory na stiahnutie

Organizačná štruktúra Organizačná štruktúra (PDF, 26,05 KB)

11. Rôzne

Výsledok hlasovania č.39 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
12 3 5
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.40 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
15 3 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA

Nehlasovali: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Ing. arch. Ján MACKOVIČ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.41 - Uznesenie - o príspevku občana
Za Proti Zdržali sa
15 2 2
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Pavel GUNDEL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Marián PROCHÁZKA

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. arch. Marcel DZURILLA , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.42 - Uznesenie - o ukončení diskusie
Za Proti Zdržali sa
19 3 1
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

 

Výsledok hlasovania č.43 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
5 15 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Milan ŠTEFANEC
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Nehlasovali: RNDr. Peter SMREK
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto - schválený

Výsledok hlasovania č.44 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
20 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Pavel GUNDEL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
   
Neprítomní: Mgr. Art. Emil BARTKO , RNDr. Milan CÍLEK , Ing. Viliam DENKO , Ing. Dušan FRANCŮ , Ing. Natália HALÁSOVÁ , Jaroslav JEŽEK , Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ , Mgr. Božena MARIENKOVÁ , MUDr. Peter OSUSKÝ CSc. , Soňa PÁRNICKÁ , Ing. Vladimír PIŠTEK , Ing. Marián PROCHÁZKA , Ing. Peter SCHMIDT , Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA , MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA , Marek ŤAPÁK , MUDr. Peter TATÁR CSc.

Súbory na stiahnutie