Schválené materiály

 1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005, 2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 9/2009
  Košielka, VZN, §3, schválené uznesenie
 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia
  Materiál
  Tabuľky
  Stanovisko hlavnej kontrolórky
 3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľka
 4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľky
 5. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 6. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, dôvodová správa, návrh uznesenia
 8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k Dodatku č. 3. k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
  Košielka, návrh uznesenia, VZN, dôvodová správa
 10. Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zriaďovacia listina
 11. Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 12. Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 13. Návrh na predaj nehnuteľností na Jesenského 8, stavby súp. č. 100195 a pozemku parc. č. 134
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 14. Návrh na predaj nehnuteľností na Beblavého 4, stavby súp. č. 4825 a pozemky parc. č. 638/4,5
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 15. Návrh na predaj nehnuteľností na Špitálskej 29, stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2
  stiahnutý z rokovania
 16. Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby súp. č. 2153 a pozemku parc. č. 2763/9
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 17. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Björnsonovej 2, súp. č. 3044, podiel  na prac. č. 7872/8
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 18. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Cintorínskej 8, súp. č. 102863, podiel na parc. č. 8622/3
  stiahnutý z rokovania
 19. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej 18, Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc. č. 8862
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, dohoda o urovnaní
 20. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 50, súp. č. 2498, podiel na parc. č. 9065
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 21. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 8, súp. č. 2479, podiel na parc. č. 8900/1
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 22. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Šancovej 82, súp. č. 4023, podiel na parc. č. 7961
  stiahnutý z rokovania
 23. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici 29. augusta 28, súp. č. 2281, podiel na pozemkoch pod domom
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 24. Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ulici, parc. č. 4289/16, parc. č. 4290/10, parc. č. 4290/11, parc. č. 4291/4, parc. č. 4292/2, parc. č. 4292/3, parc. č. 4292/4 a na ulici Na stráni parc. č. 4286/4, parc. č. 4286/5,  parc. č. 4287/1,  parc. č. 4287/2,  parc. č. 4287/3, parc. č. 4289/1, parc. č. 4289/12, parc. č. 4289/26, parc. č. 4290/5,  parc. č. 4290/6, parc. č. 4290/7,  parc. č. 4290/8, parc. č. 4290/9, parc. č. 4293/3
  Schválený materiál
 25. Návrh na predaj pozemku na Novosvetskej ulici, parc. č. 2830/15
  stiahnutý z rokovania
 26. Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ulici, parc. č. 7938/33
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 27. Návrh na predaj pozemkov na Obchodnej ulici, parc. č. 8466 a parc. č. 8469
  návrh nezískal dostatočný počet hlasov
 28. Návrh na predaj pozemkov na ulici K Železnej studienke,  parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/2, parc. č. 5170/3, parc. č. 5170/4, parc. č. 5170/7, parc. č. 5170/8, parc. č. 5170/17, parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/19, parc. č. 5170/20, parc. č. 5170/21 a stavieb súp. č. I. 3857  na pozemku parc. č. 5170/1, súp. č. I. 3858  na pozemku parc. č.  5170/3,   súp. č. I. 761  na pozemku parc. č. 5170/7, súp. č. I. 3860  na pozemku parc. č.   5170/17
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 29. Návrh na vyradenie MŠ Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri MŠ Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
  stiahnutý z rokovania
 30. Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  Správa nezávislého audítora
 31. Správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008
  Košielka, správa, návrh uznesenia
 32. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2009
  Košielka, návrh plánu, dôvodová správa, návrh uznesenia
 33. Rôzne
  33/A Návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o.
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku
 34. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 35. Nové interpelácie