Schválené materiály

 1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Schválené uznesenie
 2. Návrh na zriadenie mimorozpočtového fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 3. Návrh určenia výšky registračného poplatku
  predkladateľ stiahol z rokovania MZ
 4. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 2491/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 5. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 4548/11, 4436/7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Jesenského 6
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Vazovova 4
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 8. Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Materiál
 9. Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľka
  Schválené uznesenie
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 11. Rôzne

 12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 13. Nové interpelácie