Schválené materiály

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach
  stiahnutý z rokovania
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov
  Schválené VZN 8/2008
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
  neprešiel hlasovaním
 4. Návrh na 5. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Schválené uznesenie
 6. Návrh na zrušenie uznesení súvisiacich s projektom Šancová
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Zoznam objektov a priestorov, ktoré miestne zastupiteľstvo nebude predávať do konca volebného obdobia
  stiahnutý z rokovania
 8. Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba a pozemok parc. č. 3444/8
  stiahnutý z rokovania
 9. Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/20, podiel 220/10000 k pozemku  parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 3024/16
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 10. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba a pozemok parc. č. 8846/6
  stiahnutý z rokovania
 11. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ulici, parc. č. 8900/14
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 12. Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 13. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej ulici, prac. č. 8252/2
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 14. Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ulici, parc. č. 2983/5, 2983/6
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 15. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ulici, parc. č. 3737/10, 3737/11, 3737/12
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 16. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, parc. č. 8774
  neprešiel hlasovaním
 17. Návrh na predaj nebytových priestorov na Dunajskej 18 – Grösslingová 23, par. č. 8862
  stiahnutý z rokovania
 18. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom období od 15.11.2008 do 31. marca 2009
  Košielka, materiál
 19. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2008 - 2009
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 20. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 21. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  Schválený organizačný poriadok
  Schválená organizačná schéma
 22. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2008/2009 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 23. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 3.1.2009, 17.1.2009, 31.1.2009, 21.2.2009, 21.3.2009, 11.4.2009, 2.5.2009, 9.5.2009, 1.8.2009, 29.8.2009, 5.9.2009, 21.10.2009, 14.11.2009, 28.11.2009, 26.12.2009 z dní, kedy sa vykonávajú sobáše v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 24. Správa o výsledku kontroly a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 25. Návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008-2012
  Schválený materiál
 26. Rôzne
  26/A Návrh Zoznamu pamätihodností na území hl. mesta SR Bratislavy

  Dôvodová správa, materiál
  Schválené uznesenie
 27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál