Schválené materiály

 1. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Petrom Bokesom, PhD.
  Prednesený ústne
 2. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Ing. Pavlom Gundelom,  náhradníkom za volebný obvod č. V podľa výsledku volieb v roku 2006
  Prednesený ústne
 3. Voľba poslanca Ing. Pavla Gundela do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Prednesený ústne
 4. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
  Košielka
  Materiál
  Materiál 2
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava č. .../2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
  Stiahnutý z rokovania
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších predpisov
  Stiahnutý z rokovania
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov (Ing. Pancza)
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších predpisov
  Stiahnutý z rokovania
 9. Informácia o plnení kapitálového rozpočtu oddelením investícií, prevádzky a údržby
  Stiahnutý z rokovania
 10. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka
  Uznesenie, dôvodová správa
 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na rok 2008
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia
  Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny
 12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia
  Dôvodová správa
  Odpisy
 13. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení
  Uznesenie
  Dôvodová správa
 14. 14/A Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál

  14/B  Návrh Zriaďovacej listiny Seniorcentrum Staré Mesto
  Košielka, uznesenie, materiál

  14/C. Návrh zmeny organizačnej štruktúry MKC mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007
  Košielka
  Materiál
  Tabuľky
  Návrh uznesenia
 16. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006 vykonanou v I. polroku 2007
  Košielka
  Materiál
  Návrh uznesenia
 17. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 378/1997 v znení neskorších zmien a súhlas s prevodom vlastníctva bytov k nehnuteľnosti na ulici  Beskydská 11,13,15
  Stiahnutý z rokovania
 18. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Drotárskej ceste, parc. č. 2491/12
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 19. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, parc. č. 8846/5, 8846/7, 8846/11
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 20. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Klemensovej ulici, parc. č. 8840/4
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 21. Návrh na predaj nehnuteľností na Mariánskej ulici, parc. č. 8269/2, 8269/6, 8269/7
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 22. Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ulici, parc. č. 3145/5, 3145/6, 3145/7
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 23. Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ulici, parc. č. 3136/9, 3136/1-podiel 1/15
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 24. Návrh na predaj nehnuteľností na Čulenovej ulici, parc. č. 9143/14, 9143/15
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 25. Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Na stráni, parc. č. 4289/24
  Stiahnutý z rokovania
 26. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Bartoňovej ulici, parc. č. 1363/4
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 27. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dankovského ulici, parc. č. 1273/4
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 28. Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/12 – podiel 210/10000 k pozemku parc. č. 3023/2 a podiel 265/10000 k pozemku parc. č. 3024/16
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 29. Návrh Dodatku č. 8 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – neposlancov v znení zmien schválených uznesením miestneho zastupiteľstva č. 1/F1995 a dodatkami 1-7
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa
  Uznesenie
 30. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007
  Košielka
  Materiál
  Tabuľky
 31. Upresnenie a doplnenie rozdelenia výdavkov na rok 2008 v časti údržba zelene - dodávatelia
  Košielka, materiál
  Tabuľky
 32. Rôzne
  33/A Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2004 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  33/B Informácia o stave v DJ Javorinská 9 a MŠ Dobšinského 2
  Ústna informácia
 33. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia
  Interpelácia č.1
  Interpelácia č.1 odpoveď
  Interpelácia č.2
  Interpelácia č.2 odpoveď
  Interpelácia č.3
  Interpelácia č.3 odpoveď
  Interpelácia č.4
  Interpelácia č.4 odpoveď
  Interpelácia č.5
  Interpelácia č.5 odpoveď
  Interpelácia č.6
  Interpelácia č.6 odpoveď
  Interpelácia č.7
  Interpelácia č.7 odpoveď
  Interpelácia č.8
  Interpelácia č.8 strana 2
  Interpelácia č.8 strana 3
  Interpelácia č.8 odpoveď
  Interpelácia č.9
  Interpelácia č.9 strana 2
  Interpelácia č.9 strana 3
  Interpelácia č.9 strana 4
  Interpelácia č.9 strana 5
  Interpelácia č.9 odpoveď
  Interpelácia č.10
  Interpelácia č.10 strana 2
  Interpelácia č.10 odpoveď
  Interpelácia č.11
  Interpelácia č.11 strana 2
  Interpelácia č.11 strana 3
  Interpelácia č.11 odpoveď
  Nevybavená interpelácia