Schválené materiály

 1. Zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mgr. Boženy MARIENKOVEJ, ako náhradníčky podľa výsledku volieb v roku 2006
  ústne
 2. Voľba poslankyne Mgr. Boženy Marienkovej do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  ústne
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších predpisov
  VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2008 z 12. februára 2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
  VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 z 30. apríla 1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008
  Schválené uznesenie
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov
  VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 z 18. mája 2005, č. 2/2006 z 27. júna 2006, č. 2/2007 z 27. marca 2007 a č. 10/2007 z 11. decembra 2007
  VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2004 zo 14. decembra 2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 z 18. mája 2005, č. 2/2006 z 27. júna 2006, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007 a č. 2/2008 z 12. februára 2008
  Schválené uznesenie
  Priestorové rozmiestnenie Michalská ulica
  Priestorové rozmiestnenie Ventúrska ulica
 5. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 6. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 163/2002 bod 3, ktorým bol schválený predaj pozemkov na Tichej ulici, parc. č. 2194 a parc. č. 2195
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 25/2005 bod 1., ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 7469/11 na Beskydskej ulici
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 8. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 88/2006, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností na Leškovej 5, pozemkov parc. č. 7623 a parc. č. 7624 v podiele 707/10000
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 9. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 2/9 na nehnuteľnostiach na ulici Laurinská 16
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 10. Návrh na zmenu uznesenia č. 112/2007, ktorým bol vyradený hnuteľný majetok (mobilná ľadová plocha)
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 11. Návrh optimalizácie rozmiestnenia predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka
  Demografické ukazovatele a trendy
  Súčasná situácia – východiská
  Návrh optimalizácie
  Dôvodová správa
  Vlastnícke vzťahy
  Vyjadrenie oddelenia školstva
  Schválené uznesenie
 12. Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  stiahnuté z rokovania
 13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia
 14. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v ZŠ Hlboká cesta 4
  Košielka
  Materiál
  Návrh uznesenia
 15. Správa o výsledku kontroly výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti  – následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2007
  Košielka
  Materiál
  Návrh uznesenia
 16. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007
  Košielka
  Materiál
  Návrh uznesenia
 17. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006 a rok 2007
  Košielka
  Materiál
  Prehľad plnenia uznesení
  Návrh uznesenia
 18. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia
  Materiál
  Schválené uznesenie
 19. Návrh presného harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto od 15.2.2008
  Košielka, návrh uznesenia
  Zoznam ulíc
  Schválené uznesenie
 20. Návrh vecného plánu starostlivosti o zelene v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia
  Materiál
  Schválené uznesenie
 21. Rôzne
  21A Návrh na pomenovanie verejného priestranstva na námestie Eugena Suchoňa
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, nákres