Schválené materiály

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
  neschválené
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava – Staré Mesto č. 7/2005
 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 - 2010
  Košielka
  Správa k návrhu rozpočtu
  Uznesenie
  Tabuľky
 5. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
  Košielka
  Materiál
  Návrh uznesenia
  Zastúpenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodných spoločnostiach
 6. Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka
  nezískal dostatočný počet hlasov
 7. Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007
  stiahnuté z rokovania
 8. Návrh na predaj tepelnoenergetických zariadení a nebytových priestorov spoločnosti TERMMING, a.s.
  stiahnuté z rokovania
 9. Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2008
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia
 11. Návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS
 12. Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007-2010 (uzn. č.69/2007)
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa
 13. Rôzne
  14/A Návrh na prijatie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine samostatnej rozpočtovej organizácie VEPOS, zo dňa 30.1.1992
  stiahnuté z rokovania

  14/B Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k investičnej činnosti líniových stavieb na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Košielka
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia

  14/C Návrh na odňatie majetku zvereného do správy rozpočtovej organizácie VEPOS a návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS

 14. Interpelácie
 15. Návrh stratégie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-2010
  Košielka
  Materiál
  Dôvodová správa