Schválené materiály

 • 1. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok  2007
  Návrh uznesenia, dôvodová správa
 • 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
  Stiahnutý z rokovania
 • 3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2007 o voľných pouličných aktivitách
  Košieľka
  Dôvodová správa
  Protest prokurátora
  Vyhodnotenie pripomienok
  Uznesenie
  VZN 9/2007
 • 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
  Košieľka, dôvodová správa, návrh uznesenia, materiál
 • 5. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných súťaží
  Košieľka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 • 6. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7
  Stiahnutý z rokovania
 • 7. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v dome na Františkánskom nám. 7
  Stiahnutý z rokovania
 • 8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 290 v dome na Gorkého ulici 1
  Stiahnutý z rokovania
 • 9. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59
  Stiahnutý z rokovania
 • 10. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 904 v dome na Šancovej ulici 82
  Stiahnutý z rokovania
 • 11. Plán zimnej služby na sezónu 2007/2008
  Košieľka, návrh uznesenia, materiál
 • 12.  Návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008
  Košieľka
  Materiál
 • 13. Správa finančnej komisie
  Stiahnutý z rokovania
 • 14. Správa mandátovej komisie
  Stiahnutý z rokovania
 • 15. Rôzne
  15/A Návrh na zrušenie uznesenia č. 48/2004 zo dňa 15. 4. 2004
  - podaný ústne
  15/B Návrh na zrušenie uznesenia č. 92/1995 zo dňa 27. 6. 1995 - podaný ústne
 • 16. Interpelácie
  Materiál
  Dôvodová správa
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
  Príloha č. 8
  Príloha č. 9
  Príloha č. 10