Schválené materiály

Materiál č.:

1. Návrh dodatku Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

2. Prvá zmena rozpočtu mestskej časti na rok 2007

3. Stiahnuté z rokovania MZ

4. Inventarizácia nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa uznesenia č. 35/2007 časť A. bod 1.
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Príloha č.1 Objekty v správe mestskej časti k 30.4.2007
Príloha č.2 Objekty v podielovom spoluvlastníctve
Príloha č.3 Pozemky
Príloha č.4 Zeleň
Príloha č.5 Komunikácie
Príloha č.6 Ostatná stavby
Príloha č.7 Majetok Mestskej časti BA-Staré mesto

5. Návrh na schválenie:
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto - upravené
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - upravené
Smernica o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme - upravené
Doplnok k cenovej mape

6. Informácia o implementácii Mobil Parking
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Implementácia projektu MP

7. Indikatívne možnosti čerpania fondov EU v programovacom období 2007-2013 v podmienkach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Indikatívne možnosti čerpania fondov EU...
Príloha č.1

8. Návrh na určenie zariadení MČ BA-SM, ktoré budú hospodáriť...
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa

9. Návrh na zmenu termínu rokovania MR a MZ
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa

10. Návrh na poskytnutie dotácií ...
Košieľka
Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Dodatok - košieľka
Dodatok

11. Správa o vybavovaní sťažností
Košieľka
Správa o vybavovaní sťažností a petícii za rok 2006
Tabuľka

12. Podrobná analýza jednotlivých výdavkov týkajúcich sa zimnej údržby za rok 2006 podľa uznesenia č. 41 časť B.
Košieľka
Vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v zimnom období v rokoch 2006 – 2007 spravovaných MČ Bratislava Staré Mesto
Tabuľka porovnania vo finančnom vyjadrení zimných období za predchádzajúce 4 sezóny
Zoznam vozového parku a mechanizmov VEPOS - u Bratislava Staré Mesto

13. Informácia o vyhodnotení starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
Košieľka
Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2006

14. Informácia o vyhodnotení plánu opráv a údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy za rok 2006
Košieľka
Vyhodnotenie plánu opráva a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2006
Tabuľka - upravená

15. Návrh náplne činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Návrh náplne činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny

16/A. Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného umenia - koncepcia riešenia ďalšieho využitia Pisztoryho paláca

17. Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Košieľka
Interpelácie
Dôvodová správa
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15