Schválené materiály

Schválenie programu zasadnutia

Výsledok hlasovania č.1 - Uznesenie - návrh p. Haverlíka
Za Proti Zdržali sa
10 0 4
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

 

Výsledok hlasovania č.2 - Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

 

Výsledok hlasovania č.3 - Procedurálne: Voľba návrhovej komisie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ , MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

Výsledok hlasovania č.4 - Uznesenie - doplňovací návrh
Za Proti Zdržali sa
15 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

 

Výsledok hlasovania č.5 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
15 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Výsledok hlasovania č.6 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Ing. Martin BORGUĽA
Neprítomní: RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál Schválené VZN (PDF, 30 KB)

3. Návrh Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.7 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
14 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

4. Návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.8 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

Výsledok hlasovania č.9 - Uznesenie - o prestávke
Za Proti Zdržali sa
9 1 5
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Neprítomní: RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

 

Výsledok hlasovania č.10 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
11 1 2
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie
Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky Schválené uznesenie (PDF, 37 KB)

6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010

Výsledok hlasovania č.11 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010

Výsledok hlasovania č.12 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

Výsledok hlasovania č.13 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

9. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 – doplnenie stanoviska

Výsledok hlasovania č.14 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 60/2010

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

11. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 140/2010

Výsledok hlasovania č.15 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2011

Výsledok hlasovania č.16 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

Výsledok hlasovania č.17 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.18 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010

Výsledok hlasovania č.19 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

16. Správa o činnosti neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora

Výsledok hlasovania č.20 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava

Výsledok hlasovania č.21 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.22 - Uznesenie - návrh p. Haverlíka
Za Proti Zdržali sa
8 1 5
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

 

Výsledok hlasovania č.23 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
8 3 3
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Miloš DOMORÁK
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

19. Návrh účasti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v záujmovom združení právnických osôb „Kráľovská Bratislava“

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

20. Voľba poslancov do komisie pre posudzovanie žiadosti o nájom obecného bytu

Výsledok hlasovania č.24 - Uznesenie - volí za členov komisie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

21. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011

Výsledok hlasovania č.25 - Uznesenie - návrh p. Procházku
Za Proti Zdržali sa
11 0 3
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
  Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

 

Výsledok hlasovania č.26 - Uznesenie - berie na vedomie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku formou verejnej obchodnej súťaže

Výsledok hlasovania č.27 - Uznesenie - schvaľuje
Za Proti Zdržali sa
12 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
  Miloš DOMORÁK
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

24. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

25. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 86

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

26. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Krížna 10

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

27. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Panská 7

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

28. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Gajova 7

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

29. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Štúrova 6

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

30. Návrh na odpustenie dlhu, nebytový priestor Pražská 39

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

31. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 88

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

32. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

33. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.28 - Uznesenie - schvaľuje A/B
Za Proti Zdržali sa
12 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

 

Výsledok hlasovania č.29 - Uznesenie - o celku
Za Proti Zdržali sa
12 0 1
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
  MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

34. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

34/A. Návrh na vymenovanie predsedu správnej rady a členov dozornej rady neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. za mestskú časť Bratislava - Staré Mesto

Výsledok hlasovania č.30 - Uznesenie - vymenúva
Za Proti Zdržali sa
13 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

34/B. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s.

Výsledok hlasovania č.31 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
14 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

34/C. Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici č.25

Výsledok hlasovania č.32 - Uznesenie
Za Proti Zdržali sa
8 1 4
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Ing. Ján KRTA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie

34/D. Návrh na zrušenie Uznesenia č.195/2010

Výsledok hlasovania č.33 - Uznesenie - ruší
Za Proti Zdržali sa
13 0 0
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Miloš DOMORÁK
Slavomír FREŠO
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
   
Neprítomní: Ing. Martin BORGUĽA , RNDr. Marta ČERNÁ , Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD. , Ing. Kamil PROCHÁZKA

Súbory na stiahnutie

35. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadne schválené materiály na stiahnutie