Schválené materiály

1. Správa o organizácii okrskového systému MsP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 26 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Stiahnutý z rokovania

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o poskytovaní prepravnej služby

Súbory na stiahnutie
Materiál Schválené VZN (PDF, 59 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania

Súbory na stiahnutie

Materiál Schválené VZN (PDF, 174 KB)

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 6 KB)

5. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2011

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, tabuľky (PDF, 100 KB)

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011

Súbory na stiahnutie

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 10 KB)

7. Vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie 

Materiál Schválený materiál (PDF, 10 KB)

8. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Stiahnutý z rokovania

9. Návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov

Stiahnutý z rokovania

10. Návrh náplne činnosti Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 27 KB)

11. Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s terénom a klímou porovnateľných s mestskou časťou  Bratislava-Staré Mesto

Stiahnutý z rokovania

12. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 23

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha (PDF, 95 KB)

13. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha (PDF, 98 KB)

14. Návrh na predaj pozemku na Matúšovej ulici, parc. č. 4744/61

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 21 KB)

15. Návrh na predaj pozemku na ulici Pod vinicami, parc. č. 1975/8

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. č. 2631/5

Súbory na stiahnutie
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/2

Súbory na stiahnutie

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)

18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Továrenskej ulici, parc. č. 9053/8

Súbory na stiahnutie 

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

19. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Wilsonovej ulici, parc. č. 10362/9

Súbory na stiahnutie 

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)

20. Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776

Stiahnutý z rokovania

21. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16

Stiahnutý z rokovania

22. Návrh na nájom časti pozemku na Paulínyho ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 21375/1

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

23. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3878/1 na Langsfeldovej ulici ako prípad hodný  osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 19 KB)

24. Návrh na nájom priestorov - umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete, v nehnuteľnosti Základná škola Mudroňova č. 83 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Stiahnutý z rokovania

25. Návrh na odňatie správy majetku - parkoviska na Komenského námestí v Bratislave, nachádzajúceho sa na pozemkoch parcela č. 21385/1 a parcela č. 21386/2

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 23 KB)

26. Návrh na zmenu uznesenia č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 a v znení uznesenia č. 177/2010

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha (PDF, 157 KB)

27. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 729/1998, bod 3. v znení uznesenia č. 43/1999, ktorým bol schválený  predaj domovej nehnuteľnosti súp. č. 100276, postavenej na pozemku parc. č. 8509 a pozemku – záhrady, parc. č. 8510 na ulici Špitálska č. 31

Súbory na stiahnutie
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 4 KB)

28. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 144/2010

Stiahnutý z rokovania

29. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 136/2010 o nájme pozemku

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, uznesenie č. 136/2010 (PDF, 19 KB)

30. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 137/2010 o nájme pozemku

Návrh nezískal dostatočný počet hlasov

31. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 138/2010 o nájme pozemku

Stiahnutý z rokovania

32. Správa o výsledku kontroly správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 37 KB)

33. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Búdková

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 32 KB)

34. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 231 KB)

35. Návrh na vymenovanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s.

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

36. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 5 KB)

37. Rôzne
38. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 84 KB)

39. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto