Schválené materiály

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 11 KB)

2. Investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 359 KB)

Materiál Doplnok (PDF, 9 KB)

3. Pravidlá novej parkovacej politiky

stiahnutý z rokovania

4. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 26 na ulici Obchodná č. 10

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 23 KB)

5. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 29 na ulici Obchodná č. 10

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 24 KB)

6. Návrh na predaj nebytových  priestorov na ulici Obchodná č. 23

stiahnutý z rokovania

7. Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Špitálska č. 18

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 26 KB)

8. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/7

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 153 KB)

9. Návrh na nájom nebytového priestoru  - CO kryt na ulici Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 22 KB)

10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingova č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 23 KB)

11.  Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 196 KB)

12. Návrh na nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 762 KB)

13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 22 KB)

15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Prepoštská 1 verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou

stiahnutý z rokovania

16. Návrh na schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská 25

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 13 KB)

17. Informácia o predaji nehnuteľnosti – garáží na ulici Stará vinárska v Bratislave

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)

18. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. februáru 2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 85 KB)

19. Správa o vykonaní hĺbkovej  kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 116 KB)

20. Správa o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s. r. o.

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 66 KB)

21. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 55 KB)

22. Návrh na premenovanie Nového mostu na Most Slovenského národného povstania

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 530 KB)

23. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky

stiahnutý z rokovania

24. Informácia o ideovom zámere vytvorenia Múzea slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 4 KB)

25. Rôzne
25/A. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici, parc. č. 4886/2

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)

25/B. Návrh na predaj pozemkov na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3762/25 a parc. č. 3762/64

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha (PDF, 178 KB)

25/C. 

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 6 KB)

26. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 748 KB)

27. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto