Schválené materiály

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 506 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Schválené VZN (PDF, 2,2 MB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Schválené VZN (PDF, 767 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

stiahnutý z rokovania

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice komisií MZ (PDF, 297 KB)

6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 42 KB)

7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľka (PDF, 56 KB)

8. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku č.1, pôvodná smernica (PDF, 228 KB)

9. Návrh na predaj nebytového priestoru – garáže a podielovej časti pozemku v bytovom dome na ul. Fraňa Kráľa 23

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha (PDF, 174 KB)

10. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Úprkovej ulici, parc. č. 4768

stiahnutý z rokovania

11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8690/13 prislúchajúci k nebytovým priestorom na ulici Špitálska č. 18

Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Staromestská č. 6/D ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 24 KB)

13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh nezískal dostatočný počet hlasov

14. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16

stiahnutý z rokovania

15. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 97/2007, časť D

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 18 KB)

Materiál Uznesenie č. 97/2007 (PDF, 61 KB)

16. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 109/2007

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 17 KB)

Materiál Uznesenie č. 109/2007 (PDF, 30 KB)

17. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 290 KB)

18. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu politiku, o. z. (Projekt „ Kultúrne centrum Pistory“)

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh zmluvy (PDF, 65 KB)

Materiál Doplnenie k materiálu (PDF, 12 KB)

Materiál Upravený návrh zmluvy (PDF, 55 KB)

19. Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školu Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku (PDF, 26 KB)

20. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 359 KB)

21. Rôzne
21/A. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum – Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

21/B. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historickýh miest a obcí Slovenskej republiky

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 62 KB)

21/C. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 13/2012 zo dňa 14.2.2012, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská č. 25

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 1 MB)

22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 407 KB)

23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto