Schválené materiály

1. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 169 KB)

2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)

3. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2011/2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 21 KB)

4. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Úprkovej ulici, parc. č. 4768
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)

5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici parc. č. 2608/6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, žiadosť o kúpu, výpis z listu vlastníctva (PDF, 319 KB)

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, výpis z uznesení, súhlas primátora (PDF, 135 KB)

7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a  podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, výpis z katastra, príloha (PDF, 159 KB)
Materiál Doplnok k dôvodovej správe (PDF, 8 KB)

8. Návrh na postúpenie pohľadávky mestskej časti voči Ing. Peter Horečný – HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, IČO: 17 461 928, vo výške 14 699,14 EUR s príslušenstvom
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 34 KB)
Materiál Schválená dôvodová správa (PDF, 20 KB)

9. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Projekt – Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 16 MB)

10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 57/2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesení MZ (PDF, 40 KB)

11. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení   v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 11 KB)

12. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 22 KB)

13. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, zápisnica z komisie MZ (PDF, 175 KB)
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto