Schválené materiály

1. Aktualizácia parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 64 KB)
Materiál Schválené uznesenie, zapracované pripomienky, pripomienka komisií (PDF, 27 KB)

2. Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 38 KB)
Materiál Upravený materiál (PDF, 33 KB)

3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 z ......... o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh stanoviska k návrhu VZN (PDF, 186 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

5. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto – Oblasť Blumentál
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 3 MB)

6. Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Schválený materiál (PDF, 56 KB)

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia č. 19
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, kópia z mapy, súhlas hlavného mesta (PDF, 161 KB)

8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 7976 a parc. č. 7979 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

9. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh nezískal dostatočný počet hlasov

10. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh nezískal dostatočný počet hlasov

11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6

návrh nezískal dostatočný počet hlasov

12. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici, parc. č. 3096/10
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, interný list (PDF, 289 KB)

13. Návrh na  nájom pozemku parc. č. 8469 vo dvore na Obchodnej č. 42 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, interný list, výpis z obchodného registra SR (PDF, 229 KB)

13/A. Návrh na nájom pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 1,3 MB)

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 19 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 5 KB)

15. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 166 KB)

16. Rôzne

17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 515 KB)
Materiál Doplnenie materiálu (PDF, 918 KB)

18. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto