Schválené materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej casti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
Materiál VZN po zapracovaní pripomienok (PDF, 30 KB)
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o voľných pouličných aktivitách
Materiál VZN po zapracovaní pripomienok (PDF, 35 KB)
3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 ….o poplatku za znečistovanie ovzdušia malým zdrojom znečistovania ovzdušia
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, VZN (PDF, 476 KB)
4. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2012 z ....... 2012 prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 7 KB)
5. Návrh na predaj pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka-Krížna, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 10224/7 a parc.č. 10242/3
stiahnutý z rokovania
6. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc.č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)
7. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc.č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa
návrh nezískal dostatočný počet hlasov
8. Návrh na nájom nehnuteľnosti súp. č. 2083, k. ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. č.1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
stiahnutý z rokovania
9. Návrh na nájom nebytového priestoru – CO kryt ako prípad hodný osobitného zreteľa na ulici Krížna č. 9
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, informatívna kópia z mapy (PDF, 99 KB)
10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2830/15 na Majakovského 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, výkaz výmer (PDF, 523 KB)
11. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2012
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 5 KB)
12. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
MateriálKošielka, návrh uznesenia, rozpočet, dôvodová správa (PDF, 61 KB)
13. Návrh Zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke Vianočných trhov
stiahnutý z rokovania
14. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 a parc.č. 3681/12 prislúchajúcich k nebytovému priestoru-garáži na ulici Fraňa Kráľa 23
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 197 KB)
15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/5
návrh nezískal dostatočný počet hlasov
16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3718/9
Materiál Upravená dôvodová správa, schválené uznesenie (PDF, 9 KB)
17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc.č. 10362/6
Materiál Upravená dôvodová správa, schválené uznesenie (PDF, 9 KB)
18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 2036/1 a parc. č. 2039 na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, materiál (PDF, 1,6 MB)
19. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sútaže k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Upravená dôvodová správa, schválené uznesenie (PDF, 27 KB)
20. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej sútaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, informatívna kópia z mapy (PDF, 199 KB)
21. Návrh na schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej sútaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, súťažné podmienky (PDF, 399 KB)
22. Návrh na vypratávanie nebytových priestorov mestskou častou Bratislava-Staré Mesto v prípadoch skončenia nájmu nebytových priestorov
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, Súčasné opatrenia mestskej časti pri správe pohľadávok (PDF, 352 KB)
23. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná č. 5 v Bratislave
Materiál Upravená dôvodová správa, schválené uznesenie (PDF, 23 KB)
24. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená č. 35 v Bratislave
Materiál Upravená dôvodová správa, schválené uznesenie (PDF, 34 KB)
25. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí „ISRMO OPBK - Staré Mesto - Blumentál“
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesení 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva (PDF, 176 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 176 KB)
26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2012
MateriálKošielka, návrh uznesenia, splnené uznesenia k 30.06.2012, uznesenia nesplnené k 30.06.2012 (PDF, 507 KB)
27. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 42 KB)
28. Rôzne
28/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z rokovania komisie MZ (PDF, 95 KB)
29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
MateriálKošielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, Interpelácie (PDF, 1541 KB)