Schválené materiály

1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 5 KB)

2. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 6
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

3. Návrh na predaj nebytového priestoru na Medenej ulici č. 10
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 8 KB)

4. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, prilohy (PDF, 182 KB)

5. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, prilohy (PDF, 188 KB)

6. Rôzne

6/A. Predbežná informácia o investičnom zámere "Revitalizácia parku a výstavba podzemných garáží v časti Šafárikovho námestia."
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 918 KB)