Schválené materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Materiál Zmena VZN po pripomienkovom konaní (PDF, 21 KB)

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015
Materiál Košielka, uznesenia, dôvodová správa, textová časť, tabuľky (PDF, 654 KB)

3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z komisie MZ (PDF, 1 MB)

4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR (PDF, 675 KB)

5. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. č. 20 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 14 KB)

6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 472 KB)

7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2848 a parc. č. 2850/5 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 465 KB)

8. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
stiahnutý z rokovania

9. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapky, interný list, žiadosť, výpis z OR (PDF, 764 KB)

9/A. Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 4733/3 na Matúšovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapky, interný list (PDF, 174 KB)

10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 29 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 19 KB)

11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 16 KB)

12. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cypriána Majerníka
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 58 KB)

13. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 89 KB)

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 18 KB)

15. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Schválené uznesenie, materiál (PDF, 7 KB)

16. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 76 KB)

17. Rôzne

17/A. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 301 KB)

17/B. Správa o výsledku kontroly správy registratúry na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal odbor registratúr a správy dokumentov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za roky 2005-2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 158 KB)

17/C. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 598 KB)

18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 2,7 MB)

19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto