Schválené materiály

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 8,8 MB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi
Materiál VZN po zapracovaní pripomienok (PDF, 15 KB)

3. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 39 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 16 KB)

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)

6. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpisy z OR SR (PDF, 204 KB)

7. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)

8. Návrh na nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“, parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 66 KB)

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7674/7 na Čajkovského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 75 KB)

10. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 74 KB)

11. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3718/7 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 64 KB)

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 28
stiahnuté z programu rokovania

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19
stiahnuté z programu rokovania

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21
stiahnuté z programu rokovania

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č. 7
stiahnuté z programu rokovania

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13
stiahnuté z programu rokovania

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34
stiahnuté z programu rokovania

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7
stiahnuté z programu rokovania

19. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8
stiahnuté z programu rokovania

20. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 10
stiahnuté z programu rokovania

21. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)

22. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 9 KB)

23. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 415 KB)

24. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre divadla, literatúry a vzdelávania za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 122 KB)

25. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 28 KB)

26. Rôzne

26/A. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 31
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z uznesení MZ, výpis z OR SR (PDF, 28 KB)

26/B. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z uznesení MZ, výpis z OR SR (PDF, 495 KB)

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 975 KB)

28. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto