Schválené materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o pešej zóne
Materiál Schválené VZN, zapracovanie pripomienok (PDF, 98 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa zrušuje Školská jedáleň pri MŠ Medená 24 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení
Materiál Schválené VZN, schválené uznesenie (PDF, 16 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň pri MŠ Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení
Materiál Schválené VZN, schválené uznesenie (PDF, 16 KB)

5. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta v budove ZŠ Mudroňova č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 11 KB)

6. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú umeleckú školu v budove ZŠ Mudroňova č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 10 KB)

7. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú umeleckú školu v budove ZŠ Vazovova č. 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 10 KB)

8. Návrh na predaj nebytového priestoru na Obchodnej ulici č. 33b
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 801 KB)

9. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 41 KB)

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 210 KB)

11. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľka (PDF, 56 KB)

12. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 141 Občianskeho zákonníka k nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí č. 11 v Bratislave
materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

13. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1.mája 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 5,6 MB)

14. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 19 KB)

15. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 30 KB)

16. Rôzne

17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto