Schválené materiály

1. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 226 KB)