Schválené materiály

1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2014-2018
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 105 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o nájme bytov

Materiál Košielka, návrh VZN (PDF, 627 KB)

3. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, návrh stanoviska, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 385 KB)
Materiál Doplnenie materiálu, schválené uznesenie (PDF, 238 KB)

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 117 KB)

5. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, bilancia rozpočtu, dôvodová správa (PDF, 240 KB)

6. Návrh na trvalé upustenie pod vymáhania nevymožiteľných  pohľadávok v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 187 KB)

7. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

8. Návrh na predaj majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS PARK, a. s. – 1 ks akcie väčšinovému akcionárovi ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 88 KB)

9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 374 KB)

10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

11. Návrh na predaj podielu na pozemku parc. č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 498 KB)

12. Návrh na nájom nebytového priestoru - garáže na Fraňa Kráľa 21 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 224 KB)

13. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 112 KB)

14. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, výkaz výmer (PDF, 831 KB)

15. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, výpis z OR (PDF, 1833 KB)

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 283 KB)

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Hollého ulici č. 13
návrh nezískal dostatočný počet hlasov

18. Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc. č. 3762/64 a priľahlého pozemku - záhrady parc. č. 3762/25
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 314 KB)

19. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej ul. č. 14 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaž formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, kúpna zmluva (PDF, 457 KB)

20. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 170 KB)

21. Návrh na schválenie Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zmluva (PDF, 962 KB)

22. Návrh na schválenie Zmluvy o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.
predkladateľ prerušil rokovanie o návrhu bez hlasovania – návrh bude predložený na najbližšie MZ

23. Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov
stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu na základe poslaneckého návrhu

24. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia (PDF, 337 KB)

25. Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia (PDF, 184 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 76 KB)

26. Rôzne

26/A. Informácia o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 53 KB)

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 852 KB)

28. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto