Schválené materiály

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o ochrane nefajčiarov
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora, návrh VZN, porovnanie zmien (PDF, 675 KB)
Materiál Návrh VZN po zapracovaní pripomienok (PDF, 144 KB)

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Návrh VZN po zapracovaní pripomienok, schválené uznesenie (PDF, 189 KB)

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 74 KB)

3/A. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, štatút (PDF, 92 KB)

4. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Timravinej ulici, parc. č. 3024/8
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 869 KB)

6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

7. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 171 KB)
Materiál Dodatok (PDF, 118 KB)

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výňatok zo zápisnice komisie MZ (PDF, 234 KB)

9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 74 KB)

10. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 882 KB)

11. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 394 KB)

12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 432 KB)

13. Návrh na doplnenie plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 178 KB)
Materiál Doplnenie (PDF, 77 KB)

14. Rôzne

14/A. Informácia o žiadosti na zmenu pracovného času na stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí, ktoré sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení č. 11/2008
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 186 KB)

14/B. Informácia o stave zámeny pozemku na Belopotockého ulici v Bratislave
ústna informácia – bez návrhu uznesenia

14/C. Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na  I. polrok 2014
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 94 KB)

15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 793 KB)

16. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto