Schválené materiály

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 744 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o pešej zóne
Materiál Schválené VZN (PDF, 141 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o zachovaní vlastníctva majetku
Materiál Schválené VZN (PDF, 138 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN-zmeny (PDF, 673 KB)

5. Návrh na schválenie výnimky zo všeobecne záväzného nariadenia č. .../2014 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre stavbu: Nosný systém MHD 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. od združenia Nosný systém MHD - Starý Most z dôvodu verejného záujmu
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 106 KB)

6. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR, ideový návrh (PDF, 1,8 MB)

7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 21846/4 na ulici Malý trh ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR SR (PDF, 552 KB)

8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
stiahnutý predkladateľom z rokovania MZ

9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z katastra, predchádzajúci súhlas primátora, foto (PDF, 2,3 MB)

10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 86/2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru - CO krytu na Krížnej ulici č. 9
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z uznesení MZ (PDF, 623 KB)

11. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, harmonogram (PDF, 285 KB)
Materiál Zmenený harmonogram (PDF, 126 KB)

12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 382 KB)
Materiál Zmena dôvodovej správy (PDF, 89 KB)

13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Schválené uznesenie, zmena dôvodovej správy (PDF, 178 KB)

14. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, predchádzajúci súhlas primátora (PDF, 312 KB)

15. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina, z titulu vykonanej rekonštrukcie a neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 206 KB)

16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAKU s. r. o. zo Zmluvy č. 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 218 KB)

17. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 238 KB)

18. Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku, zásady (PDF, 563 KB)
Materiál Schválený dodatok (PDF, 135 KB)

19. Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto
Materiál Schválený materiál (PDF, 156 KB)

20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 60/2010 na predaj 100 % akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s.
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesení MZ (PDF, 432 KB)

21. Rôzne

22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 155 KB)

23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto