Schválené materiály

1. Návrh na udelenie Čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 402 KB)

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej zóne
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, protest prokurátora (PDF, 402 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014  ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, prílohy (PDF, 1,38 MB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014  o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s úpravami (PDF, 563 KB)

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s úpravami (PDF, 574 KB)
Materiál Návrh VZN so zapracovanými pripomienkami z pripomienkového konania, upravená dôvodová správa, Záznam z pracovnej porady riaditeľov ZŠ a MŠ (PDF, 380 KB)

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s úpravami (PDF, 543 KB)

7. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 77 KB)

8. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Okánikova 1 – 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 237 KB)

9. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová č. 48 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 107 KB)

10. Návrh na nájom časti komunikácií – chodníkov pod telefónnymi kabínami ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapky, prezentačný materiál (PDF, 1,1 MB)
Materiál Schválené uznesenie, upravená dôvodová správa (PDF, 230 KB)

11. Zámer modernizácie kotolní na vybraných základných školách a vyhlásenie obchodných  verejných súťaží o najvhodnejšie  návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola, Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, príloha, stav kotolní, stanoviská (PDF, 2 MB)
Materiál Schválené uznesenie, upravená dôvodová správa (PDF, 197 KB)

12. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 174 KB)

13. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy viažucich sa k priestorom ZŠ Jesenského a Liga pasáže
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 221 KB)

14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 134 KB)

15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 369 KB)

16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výňatok zo zápisnice komisie MZ (PDF, 374 KB)

17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry a životného prostredia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice komisií MZ (PDF, 494 KB)
Materiál Schválené uznesenie, upravená dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 241 KB)

18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 1,4 MB)

19. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 750 KB)

20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od  15.3.2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 665 KB)

21. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, zápisnica komisie MZ (PDF, 314 KB)

22. Rôzne

22/A. Návrh na podporu "Petície proti odpredaju pozemku parc.č. 2408/1 v k.ú. Staré Mesto" a na podporu zachovania verejnej zelene na Bartókovej ulici
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 82 KB)

23. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto